Platné VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rudinská č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 Zásady odmeňovania poslancov
DODATOK č. 1 k VZN č. 3/2003 o čistote obce a verejnom poriadk
VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Rudinská
Dodatok č.1 k VZN 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Rudinská.pdf
VZN o nakladaní s o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.doc
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rudinská č. 2/2012 o nakladaní s bytovým fondom Obce Rudinská
Doplnok VZN č. 3/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov MS, ŠKD a ŠJ obce Rudinská
VZN č.1/2011 o podmienkach používania miestnych komunikácií v katastri obce Rudinská
Doplnok k VZN č. 10/2003 obce Rudinská o úhradách za poskytované služby a úkony
VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Rudinská
Doplnok č.1 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 - Zásady odmeňovania poslancov
Doplnok k VZN č.3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školsk. zariadenia (doc)
Doplnok k VZN č.10/2003 o úhradách za poskytované služby a úkony (doc)
Doplnok VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (doc)
VZN č.3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (doc)
VZN č.2/2009 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch (doc)
VZN č.1/2009 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe jej platenia za opatrovateľskú službu (doc)
VZN č.5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (doc)
VZN č.4/2008 o dani z nehnuteľností (doc)