Záverečný účet Obce Rudinská a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 - Návrh