Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNĚHO  ZBORU V ČADCI

     V súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o  požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,

v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto od 30.04.2012 – do odvolania

 Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.

     V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.1 písm. e) dodržiavať zásady protipožiarnej  bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  a podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov     z a k a z u j e   najmä:

-- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru horiace alebo tlejúce predmety,

-- vypaľovať porasty bylín, krov a stromov

-- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

     Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b  ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z.z.  v znení neskorších predpisov a  v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov    p o v i n n í   najmä:

- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov najmä:

- pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych  časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť  vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

pplk. Ing. Pavol Šarlák v.r., riaditeľ