Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rudinská č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady