Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

Základnej školy s materskou školou, so sídlom Rudinská 115, 023 31 Rudinská

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača sú uvedené v prílohe

Prihlášky  s  úradne  overenými  fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 15. 5. 2017 na adresu: Obec Rudinská, Rudinská 125, 023 31 Rudinská v zalepenej obálke s výrazným označením„Výberové konanie“.

PrílohaVeľkosť
Výberové konanie.pdf553.89 KB