Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022.