Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019