Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Rudinská

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Rudinská

Obec Rudinská ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania návrhu územného plánu obce Rudinská. Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Rudinskej a je tiež zverejnená na internetovej stránke:

www.eco-cities.eu/rudinska

www.rudinska.sk

Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie je možné uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na stanoviská a pripomienky po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie územného plánu obce Rudinská je Ing.arch. Karol Ďurenec.

Ing. Jozef Švirík

starosta obce Rudinská

 

Vyvesené dňa 22.08.2016

Zvesené dňa ......................

 

 

 

PrílohaVeľkosť
Na stiahnutie199.6 KB