OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné   zastupiteľstvo  v   Rudinskej,   podľa  §  166 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného

práva a  o zmene  a doplnení  niektorých   zákonov  v znení neskorších predpisov,  uznesením č.  236/2018 zo dňa

15. 08.  2018 určilo, že   Obecné   zastupiteľstvo   v   Rudinskej   bude  mať   7   poslancov, ktorí   sa   budú  voliť

v  1  volebnom obvode.