Návrh VZN o podmienkach státia vozidiel na území Obce Rudinská, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a na miestnych komunikáciách