Návrh DODATKU č. 2 k VZN č 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady