Návrh Dodatku č. 1 k VZN č 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady