GDPR - Zverejnenie kontaktných údajov o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ: Obec Rudinská, 023 31  Rudinská 125

Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Švirík

V súlade s ustanovením § 44, ods. 8, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:

Meno a priezvisko: Jana Brodeková,

Adresa trvalého pobytu :023 31 Rudinská 366,  

e-mail: brodekova@rudinska.sk,

tel. kontakt : 0915878563