Dodatok k VZN č.2 /2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska