DODATOK č. 1 k VZN č. 3/2003 o čistote obce a verejnom poriadku - návrh