Dodatok č. 1 k Internej smernici č. 1/2017 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou