„NÁVRH“ Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o nakladaní s bytovým fondom obce Rudinská